🌸...خوش آمدید آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری

Post on 24 آذر 1393

همکاری با ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﺗﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

 

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﺗﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ  و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ، از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ) ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺐ ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ( ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎﯾﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

1 - آ ﺧﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺒﻠﯽ : رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ
2 - ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ : ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داراي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ
3 - دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
4 - آ ﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي Core Banking ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
5 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(POWER POINT، EXCEL، WORD )
6 - ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﻔﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮي 7 - ﺳﻘﻒ ﺳﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 55 ﺳﺎل ) ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ 1340 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
8 - ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ و روان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ 9 - ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ
10 -  ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮي ( در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن)

 

برای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﻤﮑﺎری اینجا کلیک نمایید

در صورت تکمیل فرم در گوشی همراه

دقت نمایید هنگام باز شدن صفحه فرم

اگر نمایشگرتان سفید بود

(بخصوص از طریق تلگرام)

صفحه نمایشگر را به سمت چپ بکشید

تا فرم ظاهر گردد.